Shop

Shinjuku Isetan store
3-14-1 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0022
Isetan Shinjuku store main building 2nd floor
= Ri -style TOKYO
10:00-20:00
03-3352-1111 (Dai representative)
@ten.isetanTakashimaya Gate Tower Mall
1-3, Nakamura-ku, Nagoya-shi, Aichi 450-0002
Nagoya Takashimaya Gate Tower Mall 4th floor
10:00-21:00
080-4460-0584
@ten.tgm
Osaka Lucua store
3-1-3 Umeda, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-0001
Lucua1100/3rd floor
10:30-20:30
06-6151-1460
@ten.lucua